กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

Posted by กศน.พรุดินนา บน สิงหาคม 24, 2011

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ไว้ดังนี้
๑. ระดับการศึกษา
แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ คือ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๒. สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ๕ สาระ ดังนี้
๒.๑ สาระทักษะการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
๒.๒ สาระความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
๒.๓ สาระการประกอบอาชีพ เกี่ยวกับการมองเห็นช่องทาง และการตัดสินใจ ประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
๒.๔ สาระทักษะการดำเนินชีวิต เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตศิลปะและสุนทรียภาพ
๒.๕ สาระการพัฒนาสังคม เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน

๓. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

๔. การประเมินคุณธรรม
เป็นการประเมินตัวผู้เรียน จากกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านการพัฒนาตน การพัฒนางาน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ และกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: