กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ข้อมูล L&C-BASE

ประวัติศาสตร์ตำบลพรุดินนา
เดิมตำบลพรุดินนาเป็นแขวงหนึ่งในอำเภอคลองท่อม ต่อมาได้เปลี่ยนการปกครองจากเดิม คือยุบแขวงแล้วเปลี่ยนหน่วยการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด แขวงพรุดินนาเลยกลายเป็นตำบลพรุดินนาถึงปัจจุบ้นนี้ส่วนชื่อเรียกที่เรียกได้ว่า “พรุดินนา” นั้น คือ ดินส่วนใหญ่แถบนี้เป็นดินพรุ เป็นที่ขังน้ำขัง ฝนตกชุกตลอดปี ผู้คนแถบนี้เลยนิยมทำนากันเป็นส่วนใหญ่ เลยเรียกขานต่อๆ กันมาว่า “พรุดินนา” ต่อมาฝนเริ่มตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลผู้คนจึงหันมาทำสวนกันเป็นส่วนใหญ่ เลยเรียกขานต่อๆ กันมาว่า “พรุดินนา” ต่อมาฝนเริ่มตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลผู้คนจึงหันมาทำสวนกัน โดยการดัดแปลงจากการปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชทางเศรษฐกิจแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านบางบอน
ประวัติความเป็นมา ที่เรียกบ้าน “บางบอน” นั้นโดยพื้นที่บริเวณนี้ได้มีคลองบางบอนไหลผ่านก็เลยเรียกชื่อคลองที่ไหลผ่าน
ที่ตั้ง
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอลำทับ
อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลพรุดินนา
บ้านบางบอนเหนือ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อมประมาณ ๑๘ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมจากหมู่บ้านถึงอำเภอเป็นถนนลาดยางทั้งหมด สามารถเดินทางได้ด้วยรถโดยสารประจำทางโดยสามารถขึ้นรถโดยสารประจำทางสายกระบี่ลำทับ วิ่งผ่านตลอดเส้นทาง พื้นที่ของบ้านบางบอนเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชสวน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและมีฤดูกาล ๒ ฤดู เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นคือประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวบ้านในชุมชน จะมีการจัดทำกระจาดประกอบด้วยขนมต่างๆ เช่น ขนมพองขนมลา เพื่อนำไปร่วมทำบุญ ที่วัดในวันสารทเดือนสิบ เป็นประจำทุกปี

หมู่ที่ ๒ บ้านพรุดินนา
พรุดินนานั้น คือดินส่วนใหญ่ของแถบนี้เป็นดินพรุ เป็นที่ขังฝนชุกตลอดปี ทุกคนแถบนี้เลยนิยมทำนาด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เลยเรียกขานต่อๆ กันว่า พรุดินนา ต่อมาฝนเริ่มตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ผู้คนจึงหันมาทำสวนกัน โดยการดัดแปลงจากการปลูกข้าวเป็นพืชทางเศรษฐกิจแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
ที่ตั้ง
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุดินนา และหมู่ที่ ๙ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุดินนา และหมู่ที่ ๖ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรุดินนา
หมู่ที่ ๒ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองท่อม ไปถนนสายคลองท่อมลำทับ ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอในปัจจุบัน สามารถขึ้นรถโดยสารประจำทาง สายกระบี่ลำทับ วิ่งผ่านตลอดเส้นทาง ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง อัตราค่าโดยสารคนละ ๔๐ บาท เส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช มีรถโดยสารประจำทาง ภูเก็ต-นครศรีธรรมราช พื้นที่ของพรุดินนา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและมีฤดูกาล ๒ ฤดู เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นคือประเพณีสาทรเดือนสิบ ซึ่งชาวบ้านในชุมชน จะมีการจัดทำกระจาดประกอบด้วยขนมต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา เพื่อนำไปร่วมทำบุญที่วัดในวันสารทเดือนสิบ เป็นประจำทุกปี
หมู่ที่ ๓ บ้านเขาสามหน่วย
เรียกตามตำนานของเขาสามลูกที่เรียกกันว่า “ตำนานเขาสามหน่วย” ซึ่งหากเราเดินทางผ่านจะเห็นภูเขาสามลูกวางเรียงกัน จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ที่เรียกกันในปัจจุบัน
ที่ตั้ง
อาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศตะวันออก ติดต่อ หมูู่ที่ ๕ ตำบลพรุดินนา
อาณาเขตทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเพหลา
พื้นที่ของบ้านเขาสามหน่วยส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกและมีฤดูกาล ๒ ฤดูเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นคือประเพณีสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวบ้านในชุมชน จะมีการจัดทำกระจาดประกอบด้วยขนมต่างๆ เช่น ขนมพอง ขนมลา เพื่อนำไปร่วมทำบุญที่วัดในวันสารทเดือนสิบ เป็นประจำทุกปี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: