กศน.ตำบลพรุดินนา

สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ : กศน.ตำบลพรุดินนา
สถานที่ตั้ง : ม.๒ ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๔๔๘๙๙๙๕, ๐๘๔-๘๔๔๐๘๕๙
email : prudinna@hotmail.com

รางวัล หรือการเชิดชูเกียรติที่ได้รับจากหน่วยงาน
– ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ฯพฯ ชินวรณ์ บุญยเกียรติ วันที่ ๓๐ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ โรงเรียนบ้านพรุดินนา
– พิธีเปิด กศน.ตำบลพรุดินนา โดยท่าน พิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

หน่วยงานที่เข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
– อบต.ตำบลพรุดินนา
– สถานีอนามัย ม.๒ ตำบลพรุดินนา
– สำนักงานเกษตร อำเภอคลองท่อม
– สถานีตำรวจอำเภอคลองท่อม
– กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
– โรงเรียนบ้านพรุดินนา
– โรงเรียนบ้านเขาสามหน่วย

สถานที่จัดส่ง : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม
สังกัดสำนักงาน : สำนักงานส่งเสริมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม

ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศจัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพรุดินนา (ศรช.พรุดินนา) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เดิมตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านด่าน ม.๕ บ้านด่าน ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่
พ.ศ.๒๕๔๕
ย้ายจากโรงเรียนบ้านด่าน หมู่ที่ ๕ มาจัดการเรียนการสอน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านพรุดินนา ซึ่งเป็นศาลาเอนกประสงค์ ของ อบต.พรุดินนา เนื่องจากอาคาร ศรช.หลังเดิม มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการพบกลุ่มของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอคลองท่อม
พ.ศ.๒๕๔๙
ย้ายจากอาคารเอนกประสงค์ มาอยู่ที อาคาร อปพร. ของ อบต.พรุดินนา
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้ยกระดับเป็น กศน.ตำบลพรุดินนา เพื่อให้มีความพร้อมในการบริการประชาชนมากขึ้น

วิสัยทัศน์
กศน.ตำบลพรุดินนา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ความเป็นสากล มีทักษะกระบวนการคิดดำรงชีวิตแบบพอเพียง รักษ์ความเป็นไทยภูมิใจในท้องถิ่น และสถานศึกษา ภายในปี ๒๕๕๕

พันธกิจ
๑. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
๒. เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ครองตนอย่างมีคุณธรรม
๓. มุ่งให้ผู้เรียนดำรงชีวิตแบบพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย ภูมิใจในท้องถิ่นและสถานศึกษา

การให้บริการ
๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน
๓. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถกำหนดวิธีการเรียนเนื้อหา เวลา สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับ วิถีชีวิต และความต้องการ เพื่อให้บุคคลมีโอกาศแสวงหาและได้รับความรู้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: